BIBLIOTEKA

HISTORIA


Na mocy Dekretu z 14 kwietnia 1946 r. „O Bibliotekach” w całym kraju ruszyła machina dająca początek bibliotekarstwu publicznemu w Polsce. Miasto Knurów również skorzystało z tej szansy. W 1949 r. w centrum Knurowa przy ul. Niepodległości 22 otwarta została Biblioteka Publiczna, która odtąd miała służyć swoim mieszkańcom. Jej księgozbiór liczył wówczas ok. 3 tys. woluminów oraz 17 tytułów czasopism. Dyrektorem został Edmund Moszyński, późniejszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie. Funkcję tę pełnił bardzo krótko, a pałeczkę po nim przejęła Erna Krawczyk, która przez długie lata była popularyzatorką książek i prasy w knurowskiej bibliotece.

Praca bibliotekarza w tamtym okresie była pracą pionierską. Polegała ona przede wszystkim na tym, aby „rozczytać” społeczeństwo Knurowa, które było wówczas głównie społecznością robotniczo-chłopską.

W 29.05.1968 r. w związku z wciąż wzrastającą liczbą czytelników, a także powiększającym się księgozbiorem, na osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego (obecnie osiedle „Merkury”), została otwarta pierwsza filia biblioteczna. Właścicielem wynajmowanego lokalu była Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, która na potrzeby Filii nr1 udostępniła 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 43 m 2.

W 1976 r. Knurów był dynamicznie rozwijającym się, uprzemysłowionym miastem. Wraz ze Szczygłowicami i Krywałdem – dzielnicami Knurowa, miasto liczyło ok. 30 tys. mieszkańców. Większość z nich stanowili pracownicy zakładów przemysłowych powstałych na terenie miasta. Dla ich wygody i dla dalszego rozpowszechniania czytelnictwa w roku 1978 została otwarta kolejna filia Biblioteki Publicznej , tym razem na osiedlu 30–lecia. Gościnności użyczył Klub „Lokatorek”, przeznaczając na potrzeby Filii nr 2 jedno pomieszczenie o powierzchni 15 m 2. W tym czasie kierownictwo nad Biblioteką Publiczną obejmuje Kazimiera Wołczyk, która pełni tę funkcję do roku 1979.

Rok 1979 to głównie gorączkowa praca przy urządzaniu nowego lokalu Biblioteki Publicznej przy ulicy Manifestu Lipcowego 2 (obecnie ul. Kapelanów Wojskowych), który stał się siedzibą Biblioteki Głównej. Biblioteka przy ul. Niepodległości została przekształcona w Filię nr 1, zaś filie: z osiedla 1000-lecia i 30-lecia zostały zlikwidowane, a ich księgozbiór został włączony do księgozbioru Biblioteki Głównej, która rozpoczęła swoją działalność.

Zdaniem 01.03.1980 r. pracownicy przystąpili do pracy dysponując prawie 40 tys. księgozbiorem. Nowym dyrektorem została Urszula Sawicka pełniąca tę funkcję do końca 1981 r., po niej funkcję dyrektora objęła Brygida Wloka. Systematycznie wzrastająca liczba czytelników wymogła na dyrekcji Biblioteki konieczność powołania kolejnej filii. Starania o nową placówkę zostały zaaprobowane przez władze miasta i 01.09.1987 r. oddano do użytku Filię nr 2 przy ul. Kosmonautów 7A. W maju 1990 r. została ona przekształcona w placówkę dziecięco-młodzieżową. W 1989 r. Biblioteka Główna wraz z filiami liczyła 93 tys. woluminów. 30.06.1990 r. została zlikwidowana Filia nr 1 przy ul. Niepodległości 22 ale już w kwietniu następnego roku wznowiła swoją działalność przy ul. Niepodległości 3A.

Rok 1990 był ostatnim, w którym biblioteki były finansowane przez Fundusz Rozwoju Kultury. Biblioteki publiczne w kraju przeszły na utrzymanie samorządów lokalnych i stały się własnością komunalną, przyjmując nazwę Miejskich Bibliotek Publicznych. Spadła liczba zakupów i czytelników. Koszty opłat pochłonęły większość budżetu. Dopiero II kwartał 1990 r. przyniósł niewielkie zmiany. Dotacje przyznane przez samorząd lokalny pozwoliły zapełnić luki związane z zakupem nowości wydawniczych. W tym też roku został powołany nowy dyrektor MBP, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2000 r. 1996 r. to dla MBP duży krok do przodu. Dzięki staraniom władz miasta i mieszkańców Szczygłowic udało się tam utworzyć kolejną, trzecią filię MBP. 08.05.1999 r. w „Dniu Bibliotekarza” MBP obchodziła swój wielki jubileusz 50-lecia istnienia.

Z Uchwałą Rady Miasta Knurowa z dn. 28.08.2000 r. MBP weszła w struktury nowo powołanej instytucji kultury „Centrum Kultury”, a Biblioteka przyjęła nazwę „Dział Biblioteczny”. Nastąpiło wówczas wiele zmian organizacyjnych, m. in.:

1. Kierownictwo nad całością prac w Centrum Kultury objął dyr. Jerzy Kosowski, zaś kierownikiem Działu Bibliotecznego została Brygida Dreślińska.

2. Biblioteka Główna została przeniesiona z ul. Kapelanów Wojskowych na aleję Lipową do sal MSP nr 9, które zostały częściowo zaadaptowane na potrzeby Biblioteki.

3. Filia nr 1 została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń Ratusza. W 2005 r. powróciła do salek katechetycznych przy kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego.

4. Filia nr 2 w 2003 r. została przeniesiona do kolejnych pomieszczeń MSP nr 9.

5. W 2005 r. Filia nr 3 w Szczygłowicach została przeniesiona z ul. Staszica na ul. Górniczą do pomieszczeń Domu Kultury.

Pomimo tych wszystkich zmian i przemian Biblioteka zawsze stara się propagować w szerokim gronie społecznym słowo pisane. Dąży do tego poprzez zakupy odpowiedniego rodzaju literatury, które głównie podyktowane są potrzebami środowiska, zainteresowaniami różnych grup społecznych oraz zróżnicowaniem wiekowym i wykształceniem swoich użytkowników.