OFERTA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie bibliotekaknurow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-16.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony www - wersja 2.0 ze strony www.gov.pl.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • Możliwość powiększenia czcionki
 • Dodatkowe wyróżnienie linków
 • Wzmocnienie widoczności fokusu
 • Zwiększenie kontrastu
 • Zatrzymanie wszystkich animacji
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 • koordynator ds. dostępności cyfrowej: Adam Szary
 • e-mail: adam.szary@przegladlokalny.eu
 • telefon: 32 332 63 77.

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W sprawach związanych z komunikacją i dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później w ciągu 7 dni od dni wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Brygidy Dreślińskiej pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-190 Knurów
lub drogą elektroniczną: bdreslinska@wp.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, al. Lipowa 12, 44-190 Knurów

Do drzwi wejściowych Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzą schody. Przy wejściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w dzwonek i stopkę.

Cała infrastruktura biblioteki znajduje się na jednym poziomie. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. W przypadku braku możliwości np. ściągnięcia książki z górnej półki pomocą służą pracownicy biblioteki (pomoc alternatywna).

Pomieszczenia biblioteczne nie są wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Lady biblioteczne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka jest wyposażona w salę komputerową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna z toalet jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy budynku biblioteki nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Brak informacji w alfabecie Braille’a.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, al. Dworcowa 10A, 44-190 Knurów. Filia nr 1

Do drzwi wejściowych filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzą schody. Wejście do filii nr 1 nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są wyposażone w dzwonek.

Filia nr 1 znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Korytarze oraz drzwi wejściowe do filii nie są dostosowane do szerokości wózka inwalidzkiego.

Pomieszczenie biblioteczne nie jest wyposażone w informację głosową, pętlę indukcyjną czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służy pracownik). Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking przy budynku biblioteki nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do biblioteki z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Brak informacje w alfabecie Braille’a.

Centrum Kultury w Knurowie jest najemcą pomieszczenia przeznaczonego do użytku jako filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów. Filia nr 3

Do drzwi wejściowych do filii nr 3 prowadzą 4 stopnie. Przy wejściu do filii nr 3 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe wyposażone są w stopkę.

Korytarz prowadzący do pomieszczenia bibliotecznego jest dostosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest również jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3 nie jest wyposażona w informację głosową, pętlę indukcyjną, czy informacje w alfabecie Braille’a (w tym przypadku alternatywną pomocą służy pracownik).

Parking przy filii nr 3 posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość wstępu do pomieszczenia bibliotecznego z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Brak informacje w alfabecie Braille’a.

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Powrót do strony głównej