BIBLIOTEKA

REGULAMIN


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KNUROWIE

§1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  – okazać dowód osobisty
  – na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Potwierdzeniem zapisu jest imienna karta biblioteczna, którą Czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z Wypożyczalni.
 6. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez Czytelnika, Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie, dowód osobisty, nr telefonu, e-mail).
 8. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.
 9. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
 10. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów, zwierząt oraz używania telefonów komórkowych. Obowiązuje również zakaz jazdy na rolkach.
 11. Z usług Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.
 12. Przy zapisie każdy Czytelnik otrzymuje Regulaminy związane z działalnością MBP w Knurowie tj. Regulamin Wypożyczalni, Regulamin Czytelni, Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Prasy, Regulamin korzystania z komputerów i Internetu. Każdy Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z nimi.
 13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, może być pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy Wypożyczalni w porozumieniu z kierownikiem MBP.

§2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczać można jednorazowo 10 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników, lub termin ten skrócić, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 4. W przypadku wielokrotnego (powyżej 5 razy) nie odbierania rezerwowanych / zamawianych pozycji, rezerwacja / zamówienie zostanie anulowane po 3. dniach.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do odbioru zamówionej pozycji w ciągu 5. dni od daty zamówienia. Po tym czasie zamówienie traktowane będzie jako niezrealizowane.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do odbioru pozycji zarezerwowanej w ciągu 14 dni. Po tym czasie rezerwacja traktowana będzie jako niezrealizowana.
 7. Wypożyczenia oraz zwroty Czytelnik rejestruje u dyżurującego Bibliotekarza przy ladzie bibliotecznej.
 8. Przy wypożyczaniu książek cennych, rzadkich lub trudnych do zdobycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 9. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych Czytelnik musi uzyskać zgodę Bibliotekarza.

§3. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić Bibliotekarzowi.
 2. Książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną Czytelnik powinien odkupić lub za nią zapłacić. Wysokość odszkodowania to aktualna wartość danej książki.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymanie książek wypożyczonych ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat.
 2. Opłaty za przetrzymywanie książek wypożyczonych na krótszy okres (na rewers) ustala indywidualnie przed wypożyczeniem Bibliotekarz, a Czytelnik podpisem wyraża na to zgodę.
 3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat Biblioteka ma prawo wstrzymać dalsze wypożyczenia i dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5. KAUCJE

 1. Czytelnik, który nie posiada dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub miejsce stałego pobytu wpłaca kaucję za każdą wypożyczoną jednostkę ewidencyjną zbiorów zgodną z aktualną rynkową ceną książki.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując korzystania z Biblioteki winien poinformować o tym Bibliotekarza co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni nie odebrana kaucja jest zaliczana do przychodów Biblioteki.

§6. SKARGI i WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mają prawo zgłaszać kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w godzinach jego pracy.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12 informuje, że dane osobowe Czytelników zbierane i przechowywane w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

* Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KNUROWIE

§1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 2. Czytelnik powinien okazać Bibliotekarzowi ważny dokument z fotografią.
 3. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.
 4. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków.
 5. Z usług Czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.
 6. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie pozbawia Czytelnika prawa do korzystania z Czytelni.

§2. ZASADY UDOSTĘPNIANIA

 1. . Z księgozbioru Czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem Bibliotekarza.

§3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 2. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Czytelni w porozumieniu z kierownikiem MBP, w zależności od aktualnej rynkowej wartości książki.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. Na kopiowanie i powielanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę Bibliotekarza.

§4. SKARGI i WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mają prawo zgłaszać kierownikowi MBP w godzinach jego pracy.

§5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Z godnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12 informuje, że dane osobowe Czytelników zbierane i przechowywane w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

* Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku

REGULAMIN CZYTELNI i WYPOŻYCZALNI PRASY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KNUROWIE

§1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Czytelnia / Wypożyczalnia prasy jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów – bezpłatne.
 2. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.
 3. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu ewidencji.
 4. W Czytelni / Wypożyczalni prasy obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków.
 5. Z usług Czytelni / Wypożyczalni prasy nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni / Wypożyczalni prasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz w porozumieniu z kierownikiem MBP.

§2. UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM

 1. Czytelnik ma wolny dostęp do prasy bieżącej.
 2. Pozostałe numery czasopism oraz roczniki znajdują się w Czytelni MBP.
 3. Czasopisma na zewnątrz mogą wypożyczać Czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece.
 4. Czytelnik, który nie posiada dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub miejsce stałego pobytu, wypożycza czasopisma na zewnątrz po uprzednim wpłaceniu kaucji będącej równowartością wypożyczonych czasopism.
 5. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania w Wypożyczalni / Czytelni prasy nie odebrana kaucja jest zaliczana do przychodów Biblioteki.
 6. Wypożyczyć można jednorazowo 10 egzemplarzy czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 7. Za przetrzymywanie czasopism ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat.

§3. POSZANOWANIE CZASOPISM

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania czasopism, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia czasopism. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Czytelni / Wypożyczalni prasy w porozumieniu z kierownikiem MBP , w zależności od aktualnej wartości czasopism na rynku i stopnia uszkodzenia.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. Na kopiowanie materiałów dostępnych w Czytelni prasy należy uzyskać zgodę Bibliotekarza.

§4. SKARGI i WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mają prawo zgłaszać kierownikowi MBP w godzinach jego pracy.

§5. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Z godnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12 informuje, że dane osobowe Czytelników zbierane i przechowywane w filiach bibliotecznych służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

* Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA z KOMPUTERÓW i INTERNETU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KNUROWIE

§1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. 1. Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy Czytelnicy:
  – powyżej 15 roku życia - w Czytelni dla dorosłych
  – powyżej 10 roku życia - w Czytelni dla dzieci
  lub w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza – korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne
 2. Podstawą do korzystania z usług Internetowych jest pozostawienie przez użytkownika karty bibliotecznej lub okazanie dokumentu tożsamości u dyżurującego Bibliotekarza w sposób pozwalający na spisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL. Po zakończonej sesji karta biblioteczna zostaje zwrócona użytkownikowi.
 3. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu wpisywane jest przez Bibliotekarza do rejestru i potwierdzone podpisem użytkownika.
 4. Indywidualna sesja Internetowa może trwać 1,5 godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 5. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 6. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 7. Wyniki pracy można zapisać na nośnikach zewnętrznych (możliwość zakupu u Bibliotekarza) lub wydrukować (aktualny cennik).
 8. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.
 9. Korzystanie z gier komputerowych i komunikatorów jest możliwe wówczas, gdy są wolne stanowiska komputerowe.
 10. Z usług nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.

§2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego mu sprzętu.
 2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.
 3. Użytkownik nie stosujący się do Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez pracownika Czytelni oraz kierownika MBP.

§3. GRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA z INTERNETU, ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH i PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do:
  – przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne
  – wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców
  – spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze

§4. ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Opłaty za usługi komputerowe są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.

§5. USŁUGI DODATKOWE

 1. 1. Skanowanie:
  – z usługi skanowania mogą korzystać wszyscy obywatele
  – skanowaniu podlegają materiały pochodzące z bibliotecznych zbiorów oraz własne Czytelnika
  – zbiory skanowane są zgodnie z przepisami prawa autorskiego, które pozwalają na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy tj. 22 strony
  – zamówienie należy składać w Czytelni Biblioteki, a termin realizacji ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia, istnieje możliwość samodzielnego skanowania
  – opłaty za skanowanie (jeżeli wykonuje Bibliotekarz) pobiera się z góry zgodnie z aktualnym cennikiem. Samodzielne skanowanie nie podlega opłatom.

* Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku

CENNIK OPŁAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KNUROWIE

USŁUGI KOMPUTEROWE

USŁUGI KOMPUTEROWE
- Korzystanie z Internetu za każdą rozpoczętą godzinę 0,00 zł
- Praca przy komputerze (pakiet office) za każdą rozpoczętą godzinę 0,00 zł
- Skanowanie – samodzielne z wydrukiem na papierze
*1 strona A4 - 0,30 zł
*1 strona A3 - 0,40 zł
- Skanowanie – samodzielnie na pendrive`a
*1 strona A4 - 0,00 zł
*1 strona A3 - 0,00 zł
- Skanowanie na pendrive`a – korzystając z usług Bibliotekarza
*1 strona A4 - 0,30 zł
*1 strona A3 - 0,40 zł
- Skanowanie z wydrukiem na papierze - korzystając z usług Bibliotekarza
*1 strona A4 - 0,40 zł
*1 strona A3 - 0,50 zł

- Zakup CD 1szt - 1,00 zł
- Zakup DVD 1szt - 1,50 zł
- Wydruk 1 strona A4 - 0,30 zł
- wydruk 1 strona A3 - 0,40 zł
- Wydruk kolorowy 1 strona A4 - 0,40 zł
- Wydruk kolorowy 1 strona A3 - 0,50 zł

USŁUGI KSEROGRAFICZNE
- Odbitka czarna 1 strona A4 - 0,30 zł
- Odbitka czarna 1 strona A3 - 0,40 zł
- Odbitka kolorowa 1 strona A4 - 0,40 zł
- Odbitka kolorowa 1 strona A3 - 0,50 zł

INNE
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej
1szt - 10,00 zł
KAUCJE
Czytelnik, który nie posiada dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub miejsce stałego pobytu, wpłaca kaucję za wypożyczenie 1 jednostki ewidencyjnej zbiorów (książka, płyta itp.) aktualna, rynkowa cena książki

KARY
Książki, audiobooki i inne zbiory wypożyczane na okres 1 miesiąca
I upomnienie - 5 zł
II upomnienie - 10 zł
III upomnienie - 15 zł

Czasopisma
I upomnienie - 3 zł
II upomnienie - 6 zł
III upomnienie - 9 zł

* Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku